English
Search icon

ВЪТРЕШЕН ИТ ОДИТОР #IAIT-052019

БОРИКА АД търси да назначи "Вътрешен ИТ одитор" към дирекция "Вътрешен одит".

Вашите задължения ще включват:

 • Планиране и организиране извършването на ИТ одитни ангажименти за преглед на системи, приложения и ИТ процеси;
 • Организиране, планиране и наблюдаване изпълнението на работата на одиторите в екипа и осигуряване на качеството за изпълнение на одитния ангажимент от начало до край (в качеството на водещ одитор);
 • Изготвяне на работни програми и работни документи от извършени одиторски процедури за преглед, анализ и детайлни тестове в хода на изпълнение на одитния ангажимент за предоставяне на увереност или на ангажимента по консултиране;
 • Изготвяне на доклади от извършените ангажименти на базата на разработените работни програми за одит/ консултиране и в съответствие с целите и обхвата на съответния ангажимент;
 • Обсъждане и съгласуване на резултатите от одитни ангажименти и/ или ангажименти по консултиране с одитираните лица и вътрешни клиенти;
 • Докладване за резултатите от извършени ангажименти пред Директор, дирекция "Вътрешен одит";
 • Проследяване изпълнението на препоръките и плановете за действия от извършените ангажименти като проверяване на предоставените доказателства, информация и комуникация в подкрепа на изпълнението;
 • Участие в процеса по оценка на бизнес рискове за целите на изготвяне на Годишния одитен план;
 • Участие при оценката на качеството на изпълнение на одитни ангажименти и в разработването и подобряването на методологията и качеството за извършване на одити на бизнес процеси;
 • Участие в проекти, свързани с дейността на функцията за вътрешен одит.

От Вас очакваме:

 • Висше образование – Магистър в областта на финансовите науки и/ или информационните технологии;
 • Професионален опит в областта на финансовата/ ИТ сфера – не по-малко от 3 години;
 • Отлични умения за работа с МS Office: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо (минимум ниво B2);
 • Аналитично мислене и умения за вземане на решения;
 • Проактивност и иновативност;
 • Умения за работа в екип и комуникативност;
  Умение за ефективно управление на времето и ресурсите за изпълнение на трудовите дейности;
 • Лоялност и отговорно отношение към работата и екипа;
 • Умение за работа под напрежение.

Предимства:

 • Професионален опит:
  • в областта на ИТ одита или оценка на риска – поне 2 години;
  • с администриране/ одитиране на ИТ системи под управление на Windows Server и/ или Linux и/ или Oracle DB и други;
  • в опериране и/или в одитиране на ключови ИТ процеси – разработка на програмни продукти, управление на инциденти, управление на промени, управление на физически и логически контрол на достъпа, управление на процесите по архивиране, резервиране и възстановяване на данни, информационна сигурност, управление на риска;
 • Познаване на одитния процес и одитни методологии за извършване на процесни и ИТ одити;
 • Познаване на стандарти от групата на PCI, ISO 27001, ISO 20000;
 • Умения за работа със специализиран одитен софтуер и/ или други помощни средства за обработка и анализ на данни.

При нас ще получите:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Изборът на кандидатите ще премине през:

Класиране по документи.
Интервю на експертно ниво.
Интервю на ръководно ниво.
Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте през сайта на JOBS.BG, като изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 14.06.2019 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.