English
Search icon
16 Ноември 2021, вторник

Даниел Алексиев пред в. КАПИТАЛ: Най-важното условие за отвореното банкиране е доверието между страните

Даниел Алексиев пред в. КАПИТАЛ: Най-важното условие за отвореното банкиране е доверието между страните

Даниел Алексиев е заместник-директор "Платежни услуги" в БОРИКА АД. Притежава 15 години стаж в банковата сфера, като през по-голямата част от тях е работил върху развитието на дигитални продукти и услуги. Към екипа на Дружеството се присъединява в началото на 2020 г. със задачата да създаде и развие стратегическия за компанията проект InfoPay, който е в отговор на европейската платежна директива PSD2 и новите регулации, които тя налага. 

- В последните години у нас усилено се говори за директивата PSD2, която касае платежните услуги. Разкажете ни накратко в какво се изразяват промените, които тя налага. Какви са новостите в процеса на плащания?

Действително, през последните години се наблюдава динамика в областта на разплащанията. И това не е случайно. Появиха се иновативни решения, които изцяло промениха начините на разплащане и потребителското преживяване. Причината за това е не само естественото развитие на технологиите, но и либерализацията на финансовата сфера, в чиято основа стои ревизираната Директива PSD2, в сила от септември 2019 г. Целта на PSD2 е както да насърчи конкуренцията и да стимулира иновациите в платежната индустрия, така и да регулира правата и задълженията на доставчиците и потребителите. Съществен елемент в Директивата е въпросът за повишаване надеждността на плащанията, което във все по-разширяващата се онлайн търговия е особено актуален. В тази връзка БОРИКА като картов и платежен оператор внедри нова версия на 3DS и 3D инфраструктура, които осигуряват сигурни плащания в интернет.

Когато говорим за PSD2 трябва да споменем и т.нар. Отворено банкиране, което се регламентира чрез нея. Отвореното банкиране определя правилата, по които нови участници в платежната система, т.нар. TPP (third party providers), получават достъп до клиентска информация, предоставена им от самите банки. Именно в резултат на тези промени се създават иновативни решения и продукти, които позволяват на крайните потребители да следят информацията по сметките си, да изготвят анализи и прогнози, да инициират плащания. Потребителят вече не е зависим от обслужващата го банка и  предоставяните от нея финансово-технологични решения, а може да се възползва и от външни услуги на лицензирани платежни доставчици в ЕС. Всичко това се случва по строго определени правила, като не се нарушава сигурността на потребителя. Банките също се включват в този процес и започват да предлагат решения, като използват данни и от други банки. Нещо, което доскоро беше немислимо.

БОРИКА, в ролята си на основен доставчик на технологични решения за банковия сектор, много внимателно следи всички тези промени в международен план и ги развива за местния пазар чрез иновативни проекти. Такъв е текущият проект за незабавните плащания в лева – Blink, в който участие имат всички банкови и финансови институции у нас.  Съществена част от него е възможността за плащане единствено на база мобилен номер. БОРИКА ще поддържа централна база, в която ще има съответствие между телефонен номер и IBAN-а на получателя. Ако потребителите са включени в системата за незабавни разплащания, те ще могат да се разплащат помежду си по този начин. Връзката между телефонния номер и IBAN по същество е прецедент за България.

- По какъв начин новите регулации повлияха върху бизнес средата у нас?

Обичайно свързваме регулациите с ограничения, но в случая с PSD2 и отвореното банкиране бих казал, че това са регулации, водещи до иновации. Благодарение на наложените промени се родиха напълно нови продукти и услуги за крайните потребители, навлязоха нови компании, засили се конкуренцията. И най-важното е, че крайният потребител е основният печеливш от това. Същевременно с приетите по-високи стандарти за сигурност при електронните плащания клиентите ще могат да ползват иновативните услуги и разплащания, предлагани онлайн. Тук бих искал да отбележа, че и преди появата на Отвореното банкиране на пазара съществуваха финтех решения от този тип. Тези решения обаче не бяха законово регламентирани и повдигаха редица въпроси относно сигурността на данните, мястото на съхранение и достъпа до тях, и други. Регулацията адресира всички тези проблеми и създаде една сигурна среда, в която всички участници в процеса са с точно установени роли, права и задължения, а дейността им се регламентира от Българска народна банка.

- Стана ясно, че финансовите услуги се опосредстват от т.нар. Third Party Providers (TPP). Каква е тяхната и респективно Вашата роля в процеса?

БОРИКА, винаги е била такъв тип организация - доставчик на технологични услуги за банковата сфера. Често се шегуваме, че сме най-старият финтех в България. На практика, всеки един клиент на банка е ползвател на нашите услуги, макар и да оставаме „в сянка“. Затова и услугите, които предлагаме във връзка с Отвореното банкиране, са логично продължение на този тип дейност.

През следващите години ще фокусираме усилията на екипа си именно в развитието на платежни финтех услуги за фирми и граждани. На пазара вече е новата мултибанкинг платформа InfoPay, която е естествен наследник на предлаганата от нас повече от 20 години услуга Инфобанк. Преди четири години БОРИКА взе лиценз за платежна институция и впоследствие го разшири с  две нови услуги по PSD2: „Иницииране на плащане“ и „Предоставяне на информация за сметка“. Те намериха отражение в платформата InfoPay, която дава бърз и лесен достъп на бизнес клиентите до техния финансов профил. Във всеки един момент, през една точка, те разполагат с обобщена информация за своите наличностите и движения по сметките, открити в различни банки в страната. Ще бъде осигурена възможност на ползвателите на InfoPay да нареждат електронни плащания към контрагенти, да пазаруват стоки и заплащат услуги през уеб сайтове на търговци, без да е необходимо ползването на платежна карта.

- Разкажете какво се случва, когато дадена фирма реши да стане абонат на InfoPay.

Клиентите на InfoPay имат контрол върху финансите си 24/7, като информацията се предоставя винаги в реално време. За да ползват услугата, е необходима предварителна регистрация, която може да бъде направена както онлайн, така и присъствено в търговски офис на компанията. Онлайн регистрацията е на адрес www.infopay.bg, посредством квалифициран електронен подпис – хардуерен или облачен, или видео идентификация, предоставени от БОРИКА. Присъствената регистрация се извършва в търговски офис на компанията.

За ползване на услугата е необходимо клиентите да разполагат с онлайн банкиране и да получат съгласие за регистриране на сметки в InfoPay от обслужващите ги банки.  Процесът по получаване на съгласие е бърз, лесен и се извършва дистанционно в самата платформа.

Платформата може да се ползва както от стационарен компютър, така и чрез браузер на мобилно устройство. Всеки собственик на фирма може да предостави различни контролирани достъпи на служителите, които ще работят в платформата, в зависимост от преките им задължения, което дава гъвкавост на работния процес.

- За коя бизнес сфера тази услуга е най-ценна?

Бих искал да Ви споделя наблюденията ни от пилотната фаза на InfoPay. Потвърдиха се очакванията, че най-силен интерес ще има сред счетоводителите и счетоводните предприятия. Изненада ни обаче фактът, че фирмите в страната са значително по-активни в тестването на новата услуга от компаниите в столицата. Въпреки това не бихме искали да стесняваме кръга  до конкретна сфера или мащаб на фирмата. Това е услуга, която може да се ползва от всяка една компания, която при управлението на финансите си среща предизвикателства като необходимост от бърза обработка на данните, изготвяне на справки и отчети в кратки срокове, работа от разстояние, минимизиране на рутинните дейности в работата на служителите, както и нова логистика и организация на процесите вътре в компаниите. На практика с автоматичната обработка на данните в InfoPay ние даваме на компаниите инструмент, чрез който да се справят с тези предизвикателства. Ключово за автоматизирането на бизнес процесите на нашите клиенти са предоставените от InfoPay API-и за интегриране на информацията и движенията по сметките директно в ERP или счетоводната система на фирмата – клиент на услугата.

- Истината е че, Счетоводството все не може да „избяга“ от хартията, въпреки желанието за цифровизиране на процесите. Как ще накарате клиентите Ви да изберат Вашата електронна услуга?

Последните две години ни показаха, че в екстремни ситуации дигиталните технологии ни помагат и благодарение на тях можем да преодоляваме разстояния и ограничения. Новият начин на отдалечена работа заставя бизнесите да преминат към почти изцяло дигитален документооборот. Това естествено води до нови правила, необходимост от техническо време за адаптация към новата реалност. Ние като бизнес сме дефинирали нуждата на пазара и предлагаме решение, което в практиката ни досега и от опита ни с настоящата ни услуга Инфобанк знаем, че работи и има полза за фирмите. Затова чрез InfoPay ние не предлагаме просто поредната електронна услуга, а един напълно нов и автоматизиран процес на работа, който ще позволи обобщаване на информация и анализ на данни, съдържащи се в различна документация, незабавен достъп до тези данни и други възможности, които да са от полза за бизнес потребителите на услугата в новите реалности. В бъдеще ще надградим допълнително InfoPay с иницииране на плащания, агрегирани данни на база контрагенти. Ще интегрираме нашата популярна вече услуга e-Faktura директно в InfoPay и това ще позволи на нашите клиенти да следят плащанията и сроковете за плащания по получените и издадените фактури. Мисля, че независимо от съпротивата на част от хората, традиционните бизнес процеси вървят в посока дигитализация, а ние от своя страна, комбинирайки различен тип финтех решения, ще продължим да съдействаме на организациите по пътя им към внедряване на електронни модели на управление.

Източник: в. КАПИТАЛ

Други новини

Мирослав Вичев пред сп. "Мениджър": Приоритет ни е модернизирането на националните платежни системи
6 Октомври 2021, сряда

Мирослав Вичев пред сп. "Мениджър": Приоритет ни е модернизирането на националните платежни системи

Десетте финалисти в конкурса "Мениджър на годината" отговориха на въпроси, свързани с развитието на бизнес средата у нас и дадоха своите прогнози...

Повече
Мирослав Вичев пред EPC: Прилагането на SCT Inst стандарта в България ускори въвеждането на незабавните плащания и ни подготви за влизане в Еврозоната
29 Април 2021, четвъртък

Мирослав Вичев пред EPC: Прилагането на SCT Inst стандарта в България ускори въвеждането на незабавните плащания и ни подготви за влизане в Еврозоната

Мисията на The European Payments Council (EPC) е да улесни гражданите и бизнеса, като направи разплащанията в Еврозоната толкова удобни, колкото в собствената им държава...

Повече
Мирослав Вичев пред в. КАПИТАЛ: Ще осигурим за банките много по-евтина инфраструктура отколкото при картовите разплащания
9 Април 2021, петък

Мирослав Вичев пред в. КАПИТАЛ: Ще осигурим за банките много по-евтина инфраструктура отколкото при картовите разплащания

Официалният старт на услугата за България беше 1 април 2021, като в пилотната фаза се включиха четири банки и двама доставчика на платежни услуги...

Повече

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни