Search icon

The company has 35-years history in providing specialized solutions for the banking and financial sector, as well as innovative products and services for the business, public sector and end users.

It is the successor of the companies Bankservice AD, founded in 1968 as a Data Processing Centre at the Central Administration of the Bulgarian National Bank (BNB), and BORICA AD, founded in 1994 as a Sole Proprietorship owned by the BNB. In 2010, after a decision taken by the Board of Directors of both companies, they have merged in a new company “BORICA – BANKSERVICE” AD.

Currently the name of the joint-stock company is BORICA AD and its shareholders are 19 banks in the country.

The company is still a major partner of banks in building up a modern IT infrastructure and providing innovative solutions for their end clients.

 

1992

On 25 February 1992 began the development and preparations for implementation of the Banking Integrated System for Electronic Transfers (BISERA) for next day settlement of interbank payments.

On 5 October 1992 was implemented the BISERA 1 system in real operation with the participation of all banks and their branches in the country.

1993

The Bank Organization for Payments Initiated by Cards (BORICA) was founded in 1993 as a Sole Proprietorship owned by the Bulgarian National Bank (BNB) with decision of the BNB Governing Council. In 2004 the company was transformed into a Sole Proprietor JSC owned by the Bulgarian National Bank. In 2005 the company became a Joint Stock Company and the Bulgarian National Bank sold 63.76% of its capital to 25 local banks.

1994

BANKNET project for the development of an integrated banking X.25 data network was initiated. Today Infobank is a web-based system providing information on the status and movements on your accounts, regardless of your location. The system maintains access to the whole information on the current balance, the received and ordered payments on your accounts held in different banks.

1996

It was introduced service for switching of interbank payments with payment cards in the country - SWITCH. For this purpose have been built online interface connections - host-to-host type, with banks and payment institutions with separate authorization centers.

2000

SEBRA electronic budget payments system was developed.

2003

The settlement of transaction files, accepted by BORICA was executed by the Real Time Gross Settlement System of the BNB.

The company was registered in SWIFT as a Service Bureau, majority owned by the SWIFT members, and provided its clients with indirect connection to SWIFTNet (Shared Connection), as well as access to the full range of SWIFT services in a safe and economic manner.

PKI information security infrastructure was developed and the system B-Trust for the provision of certification services was implemented. Bankservice AD was registered as a Certification Services Provider under the Electronic Document and Electronic Signature Act.

2003

Project eFaktura.bg was developed and implemented for electronic exchange of financial documents between suppliers and buyers, signed by Universal Electronic Signature, through consolidator. The first electronic invoice in Bulgaria was issued.

2003

SEPA transformer software product was developed for transforming the MT messages used into the new SEPA messages for the execution of SEPA credit transfer.

2003

Компанията е регистрирана в SWIFT като Сервизно бюро, мажоритарна собственост на SWIFT членове, и предоставя на своите клиенти индиректна свързаност към SWIFTNet (Shared Connection) и достъп до пълния набор от услуги на SWIFT по сигурен и икономичен начин.

2009

BISERA7-EUR payment system was developed for servicing client transfers in euro, intended for execution at a definite time, providing payments finality. 

2003

Изградена е инфраструктура за информационна сигурност РКI и е внедрена система за предоставяне на удостоверителни услуги В-Trust. „Банксервиз“ АД е регистрирано като Доставчик на Удостоверителни Услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

2013

The Cash M service was introduced. It allows sending money from a bank account, bank card or in cash at a bank office, notifying the recipient by the use of a mobile phone and withdrawing the cash from an ATM.

The mobile application mobb was developed. It allows cardholders to use card services via a mobile phone. The application provides possibility for multiple bank cards registration, where cards can be issued by different banks, participating in mobb.


2010

Новоучреденото дружество БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД е правоприемник на БОРИКА АД и Банксервиз АД. Целите, които са си поставили акционерите като резултат от сливането, са: значително повишаване на операционната ефективност; по-високо качество и обхват на предоставяните продукти и услуги; успешно посрещане на либерализацията на пазара на европейските платежни услуги.

2013

Разработено е мобилно приложение Mobi-B, което позволява на картодържателите да използват картови услуги чрез мобилен телефон. Приложението дава възможност за регистриране на множество карти, издадени от различни банки участващи в Mobi-B.

2016

Национална Картова Схема Bcard, част от БОРИКА АД, се учредява като отделна и независима от Оператора структура. Всички доставчици на платежни услуги в България са членове на Схемата. Основната мисия на Схемата е миграцията на плащанията в брой и с хартиени ваучери към електронни разплащания, чрез разработване на нови електронни услуги в публичния и частен сектор в България.

2017

Програмата БОРИКА Нова генерация обхваща внедряването на нова платформа за управление на карти, терминали и търговци, с фокус върху многопластово управление на клиенти и продукти, както и върху превенцията на измами в реално време. Тя дава възможност на клиентите на дружеството да предлагат богат набор от нови услуги, в областта на електронната търговия, токенизацията, дигитален портфейл и други.

2017

Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на БОРИКА АД на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). На база издадения лиценз, БОРИКА АД може да извършва платежни услуги – приемане на плащания с платежни инструменти.

2018

В съответствие с Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент, регламентираща платежните услуги, БОРИКА АД съвместно с АББ и българските банки разработи Национален технически стандарт БИСТРА за приложни интерфейси и технологии за комуникация между системите на банките и лицензираните доставчици на платежни услуги. БИСТРА покрива изискванията на ЗПУПС и Директива (EС) 2015/2366 и отразява спецификите на финансовата система в България.

2018

С развитието на облачните технологии и БОРИКА реализира услугата облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП). Това е подпис, при който Титулярът на електронния подпис възлага обслужването на устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи на трета страна и създаването на електронни подписи от разстояние. Достъпът и управлението на Облачния КЕП от страна на Титуляря се реализира чрез защитено мобилно приложение на БОРИКА B-Trust Mobile.

2020

БОРИКА предложи решение за отдалечена идентификация за бърз, сигурен и законосъобразен начин за удостоверяване на идентичността в дигитална среда. Решението се прилага все по-активно в различни онлайн процеси за привличане на нови клиенти, предлагане на услуги от разстояние и други. През 2020 г. бе реализиран процесът за отдалечена идентификация в мобилното приложение B-Trust Mobile.

2020

Новата финтех платформа InfoPay e в отговор на т.нар. Отворено банкиране. Тя предлага редица функционалности, които улесняват клиентите в управлението на фирмените им финанси. Платформата е единна точка, предоставяща 24-часов контрол на средствата - консолидирана информация за наличности и движения по всички фирмени сметки в различни банки, детайли по платежа сметка, справка за списък на платежни сметки и др.

2021

С решение на Съвета на Директорите на БОРИКА АД от януари 2020 г., Националната Картова Схема е преименувана на Национална картова и платежна схема . С това решение Схемата разширява дейността си с управление на продукти и услуги за незабавни плащания от сметка в сметка (Instant Payments). На 22 ноември в 10:14:13 часа успешно бе извършено първото незабавно плащане чрез програмата Blink на Националната картова и платежна схема.

Contact us

Headquarters

41 Tsar Boris III Blvd.
1612 Sofia
e-mail: office

See all officesFollow us:

Inquiry

Your inquiry was sent successfully!
You have entered invalid data. Please try again!


* All fields are required