English
Search icon

Компанията има 35-годишна история в предоставянето на специализирани решения за банковия и финансов сектор, както и на иновативни продукти и услуги за бизнеса, публичния сектор и крайните клиенти.

Тя е приемник на дейността на дружествата „Банксервиз“ АД, чиято дейност започва през 1968 г. като Електронно-изчислителен център към Централното управление на Българска Народна Банка (БНБ), и „БОРИКА“ АД, създадена през 1994 г. като еднолично дружество на БНБ. През 2010 година, след решение на борда на директорите на двете организации, те са обединени в ново дружество - „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“ АД.

Към днешна дата акционерното дружество носи името БОРИКА АД, а акционери в него са 19 банки в страната.

Компанията продължава да бъде основен партньор на банките в изграждането на съвременна ИТ инфраструктура и предоставянето на иновативни решения за техните крайни клиенти.

1992 г.

На 25.02.1992 г. започва разработването и подготовката за внедряване на Банковата Интегрирана Система за Електронни Разплащания (БИСЕРА) за сетълмент на междубанковите плащания на следващия ден.

На 5.10.1992 г. е внедрена в експлоатация версия 1 на БИСЕРА (БИСЕРА 1) с участието на всички банки и техните клонове в страната.

1993 г.

Банковата организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА) е създадена през 1993 г. като еднолично дружество на Българска народна банка (БНБ) с Решение на УС на БНБ. През 2004 дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество (ЕАД) на Българска народна банка. През 2005 г. дружеството става акционерно дружество, при което Българска народна банка продава 63.76 % от капитала на дружеството на 25 местни банки.

1994 г.

Стартиран е проект БАНКНЕТ за изграждане на интегрирана банкова Х.25 мрежа за пренос на данни. Днес Infobank e WEB–базирано приложение, предназначено да предоставя информация за състоянието и движението по банковите ви сметките, независимо от това къде се намирате. Системата поддържа достъп до пълната информация за текущото салдо, постъпилите и наредени плащания по сметките Ви в различни банки.

1996 г.

Въведена е услугата за превключване на междубанковите разплащания с платежни карти в страната - SWITCH. Изградени са онлайн интерфейсни връзки от тип host-to-host с банки и платежни институции със самостоятелни авторизационни центрове.

2000 г.

Разработен е проект СЕБРА за обслужване плащанията на разпоредителите с бюджетни кредити.

2003 г.

Сетълментът на приетите от БОРИКА транзакционни файлове се изпълнява посредством системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС на БНБ.

Компанията е регистрирана в SWIFT като Сервизно бюро, мажоритарна собственост на SWIFT членове, и предоставя на своите клиенти индиректна свързаност към SWIFTNet (Shared Connection) и достъп до пълния набор от услуги на SWIFT по сигурен и икономичен начин.

Изградена е инфраструктура за информационна сигурност РКI и е внедрена система за предоставяне на удостоверителни услуги В-Trust; „Банксервиз“ АД е регистрирано като Доставчик на Удостоверителни Услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

2003 г.

Разработен и внедрен е проект еFaktura.bg за електронен обмен на финансови документи между доставчици и купувачи, подписани с Универсален Електронен Подпис (УЕП), чрез консолидатор. Издадена е първата електронна фактура у нас.

2003 г.

Разработен е програмен продукт SEPA трансформатор за трансформиране на използваните МТ съобщения към новите SEPA съобщения за извършване на SEPA кредитен трансфер.

2003 г.

Компанията е регистрирана в SWIFT като Сервизно бюро, мажоритарна собственост на SWIFT членове, и предоставя на своите клиенти индиректна свързаност към SWIFTNet (Shared Connection) и достъп до пълния набор от услуги на SWIFT по сигурен и икономичен начин.

2009 г.

Разработена е платежна система БИСЕРА7EUR за обслужване на клиентски преводи в евро, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща финалност на плащанията.

2003 г.

Изградена е инфраструктура за информационна сигурност РКI и е внедрена система за предоставяне на удостоверителни услуги В-Trust. „Банксервиз“ АД е регистрирано като Доставчик на Удостоверителни Услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

2013 г.

Стартира услугата Cash M, която позволява изпращане на пари от банкова сметка, банкова карта или в брой в банков офис, известяване на получателя чрез използване на мобилен телефон и получаването им в брой чрез АТМ.

Разработено е мобилно приложение Mobi-B, което позволява на картодържателите да използват картови услуги чрез мобилен телефон. Приложението дава възможност за регистриране на множество карти, издадени от различни банки участващи в Mobi-B.

2010 г.

Новоучреденото дружество БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД е правоприемник на БОРИКА АД и Банксервиз АД. Целите, които са си поставили акционерите като резултат от сливането, са: значително повишаване на операционната ефективност; по-високо качество и обхват на предоставяните продукти и услуги; успешно посрещане на либерализацията на пазара на европейските платежни услуги.

2013 г.

Разработено е мобилно приложение Mobi-B, което позволява на картодържателите да използват картови услуги чрез мобилен телефон. Приложението дава възможност за регистриране на множество карти, издадени от различни банки участващи в Mobi-B.

2016 г.

Национална Картова Схема Bcard, част от БОРИКА АД, се учредява като отделна и независима от Оператора структура. Всички доставчици на платежни услуги в България са членове на Схемата. Основната мисия на Схемата е миграцията на плащанията в брой и с хартиени ваучери към електронни разплащания, чрез разработване на нови електронни услуги в публичния и частен сектор в България.

2017 г.

Програмата БОРИКА Нова генерация обхваща внедряването на нова платформа за управление на карти, терминали и търговци, с фокус върху многопластово управление на клиенти и продукти, както и върху превенцията на измами в реално време. Тя дава възможност на клиентите на дружеството да предлагат богат набор от нови услуги, в областта на електронната търговия, токенизацията, дигитален портфейл и други.

2017 г.

Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на БОРИКА АД на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). На база издадения лиценз, БОРИКА АД може да извършва платежни услуги – приемане на плащания с платежни инструменти.

2018 г.

В съответствие с Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент, регламентираща платежните услуги, БОРИКА АД съвместно с АББ и българските банки разработи Национален технически стандарт БИСТРА за приложни интерфейси и технологии за комуникация между системите на банките и лицензираните доставчици на платежни услуги. БИСТРА покрива изискванията на ЗПУПС и Директива (EС) 2015/2366 и отразява спецификите на финансовата система в България.

2018 г.

С развитието на облачните технологии и БОРИКА реализира услугата облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП). Това е подпис, при който Титулярът на електронния подпис възлага обслужването на устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи на трета страна и създаването на електронни подписи от разстояние. Достъпът и управлението на Облачния КЕП от страна на Титуляря се реализира чрез защитено мобилно приложение на БОРИКА B-Trust Mobile.

2020 г.

БОРИКА предложи решение за отдалечена идентификация за бърз, сигурен и законосъобразен начин за удостоверяване на идентичността в дигитална среда. Решението се прилага все по-активно в различни онлайн процеси за привличане на нови клиенти, предлагане на услуги от разстояние и други. През 2020 г. бе реализиран процесът за отдалечена идентификация в мобилното приложение B-Trust Mobile.

2020 г.

Новата финтех платформа InfoPay e в отговор на т.нар. Отворено банкиране. Тя предлага редица функционалности, които улесняват клиентите в управлението на фирмените им финанси. Платформата е единна точка, предоставяща 24-часов контрол на средствата - консолидирана информация за наличности и движения по всички фирмени сметки в различни банки, детайли по платежа сметка, справка за списък на платежни сметки и др.

2021 г.

С решение на Съвета на Директорите на БОРИКА АД от януари 2020 г., Националната Картова Схема е преименувана на Национална картова и платежна схема . С това решение Схемата разширява дейността си с управление на продукти и услуги за незабавни плащания от сметка в сметка (Instant Payments). На 22 ноември в 10:14:13 часа успешно бе извършено първото незабавно плащане чрез програмата Blink на Националната картова и платежна схема.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни