English
Search icon

Регулирани и платежни услуги

Услуги, свързани с платежните системи БИСЕРА6, БИСЕРА7-EUR и БОРИКА. Вижте повече

Картови услуги

Приемане на трансакции, издаване на карти, обслужване на АТМ и ПОС терминални устройства, мониторинг и превенция на картови измами. Вижте повече

Инфраструктурни услуги

Телекомуникационни услуги за защитена, резервирана и ефективна свързаност. Предлагане на инфраструктурата като услуга. Вижте повече

Софтуерни услуги

Специализирани софтуерни продукти, картов бек офис, електронно известяване. Вижте повече

Електронни услуги

Платформа за електронно фактуриране, удостоверения за квалифициран електронен подпис, квалифицирани удостоверения за време, онлайн електронно подписване и валидиране на електронен подпис. Вижте повече

Услуги Платежна Институция

Приемане на плащания с платежни инструменти, иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка. Вижте повече