English
Search icon

БИСЕРА6

БИСЕРА6 е национална платежна система за обслужване на клиентски преводи за суми по-малки от 100 000 лева. Системата приема за изпълнение нареждания за превод по пакетни, незабавни и бюджетни плащания в левове с използване на следните платежни... Вижте повече

БИСЕРА7-EUR

БИСЕРА7-EUR е платежна система за обслужване на клиентски преводи в евро , базирана на правилата, практиките и стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA) и осигуряваща финалност на сетълмента в сетълмент система TARGET2-BNB. Обработва... Вижте повече

Онлайн превключване на картови операции (SWITCH)

БОРИКА като оператор на платежна система за платежни операции, свързани с карти, осигурява превключване (switch) на междубанковите разплащания с платежни карти в страната. За тази цел са изградени и се поддържат онлайн интерфейсни връзки от тип... Вижте повече

Платежна система БОРИКА

БОРИКА е платежна система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS (система за брутен сетълмент в реално време на БНБ). Чрез нея се изпълнява... Вижте повече

Конвертиране и пренасочване на международни транзакции

Услугата по конвертиране и пренасочване на международни транзакции е свързана с конвертирането на авторизационни протоколи (ISO8583) и пренасочването на авторизационни заявки или транзакции към/от международните картови схеми – МКС (VISA, MC)... Вижте повече

SWIFT Сервизно бюро

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)  е собственост на членовете си кооператив, предлагащ на финансовия свят бърз, сигурен и поверителен начин за обмен на финансови съобщения. БОРИКА е регистрирана по... Вижте повече

Услуги във връзка с директивата PSD2

БОРИКА АД предприе редица инициативи във връзка с новата Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент, регламентираща платежните услуги... Вижте повече