English
Search icon

БИСЕРА6

БИСЕРА6 е платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща окончателност на сетълмента. Чрез нея се изпълняват нареждания за междубанкови клиентски преводи на територията на... Вижте повече

БИСЕРА7-EUR

БИСЕРА7-EUR е платежна система за обслужване на клиентски преводи в евро , базирана на правилата, практиките и стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA) и осигуряваща финалност на сетълмента в сетълмент система TARGET2-BNB. Обработва... Вижте повече

Платежна система БОРИКА

БОРИКА е платежна система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS (система за брутен сетълмент в реално време на БНБ). Чрез нея се изпълнява... Вижте повече

Онлайн превключване на картови операции (SWITCH)

БОРИКА като оператор на платежна система за платежни операции, свързани с карти, осигурява превключване (switch) на междубанковите разплащания с платежни карти в страната. За тази цел са изградени и се поддържат онлайн интерфейсни връзки от тип... Вижте повече