English
Search icon

PGate

PGate е централизирана единна платформа за автоматизация на бизнес процесите за управление на всички видове разплащания в лева и валута, инициирани от и към банка. PGate включва автоматизация на широк спектър от процеси за обработка на всички... Вижте повече

BSTAR Клиент

BSTAR Клиент e система за автоматизиран асинхронен обмен на данни между приложения, обслужващи БИСЕРА6, БИСЕРА7 и СЕБРА. Автоматизира ежедневни оперативни дейности. Позволява проследяване на преноса на информация и гарантира доставка на... Вижте повече

Запори

Запори е система за управление на бизнес процесите по обслужване на запорни съобщения. Представлява интегриран с основната банкова система софтуер, който централизирано регистрира, обработва и съхранява запорни съобщения, генерира отговори към... Вижте повече

Трезор

Трезор е система за автоматизиране на бизнес процесите, свързани с отдаване на касети и сейфове под наем. Приложим е както за един трезор, така и за голяма клонова мрежа. С възможност за единна ценова и бизнес политика или с поддържане на... Вижте повече

СЕБРА Клиент

СЕБРА Клиент е централизирана система за обслужване на плащанията на бюджетните организации, включени в системата на Единната бюджетна сметка. Изградена е съгласно Указание на БНБ и МФ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни... Вижте повече