English
Search icon

БИСЕРА7-EUR е платежна система за обслужване на клиентски преводи в евро, базирана на правилата, практиките и стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA) и осигуряваща финалност на сетълмента в сетълмент система TARGET2-BNB.

Обработва местни и презгранични нареждания за превод в евро от/към банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) на стойност под 50 000 евро за нареждания за превод между участниците в системата и без ограничение на сумата за нареждания за превод, изпълнявани чрез взаимни връзки с други SEPA съвместими клирингови къщи.

БИСЕРА7-EUR приема нареждания за превод 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Сетълментът на плащанията в БИСЕРА7-EUR се извършва в Трансевропейската автоматизирана система за сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2 в деня на вальора. Агент по сетълмента е съответната централна банка по сетълмента.

За осигуряване на достижимост на участниците в БИСЕРА7-EUR  БОРИКА осигурява връзка на БИСЕРА7-EUR с други SEPA съвместими клирингови къщи чрез сключване на двустранни споразумения. Такива споразумения са сключени с германската Дойче Бундесбанк, холандско-германската клирингова къща Equens и полската KIR.

Участници в БИСЕРА7-EUR могат да бъдат:

  • Българска народна банка;
  • Национални централни банки (НЦБ) на държави от ЕИП;
  • Банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност;
  • Клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона за кредитните институции; 
  • Клон на банка от държава-членка, извършващ дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции; 
  • Банки или клонове на банки, установени на територията на ЕИП.

Правилата за достъп и условията за участие в платежната система са регламентирани в документa Правила за работа на БИСЕРА7-EUR.

Документи

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офисиПоследвайте ни:

Имате запитване

Captcha Image
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни